Huwelijksaangifte

Beschrijving

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte gebeurt in de gemeente waar minstens een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
Om in Zwalm te kunnen huwen moet dus een van de partners in Zwalm of een deelgemeente gedomicilieerd zijn op het moment van de aangifte.
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.

Benodigdheden

Om kostbare tijd te besparen aan het loket van de dienst burgerzaken kan je thuis reeds het aangifteformulier invullen (gegevens partners, ouders en getuigen). 
 
Aanstaande echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister brengen volgende documenten mee bij de huwelijksaangifte:
• een voor eensluidend verklaard (voor echt verklaard) afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op;
• een identiteitsbewijs van beide partners;
• indien een van de echtgenoten de aangifte doet: een gelegaliseerde volmacht waaruit blijkt dat de andere echtgenoot akkoord gaat met de huwelijksaangifte.
 
Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister brengen daarnaast ook volgende documenten mee:
• een bewijs van nationaliteit;
• een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk. Indien het gaat om bewijsstukken afgeleverd door de buitenlandse instanties, moeten deze vaak voorzien zijn van een bepaalde vorm van legalisatie of apostille;
• een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde (voor echt verklaarde) vertaling vragen.

Procedure

Wie?
De aangifte moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. Zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts een partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een echtverklaarde volmacht van de andere partner.
Indien geen van beide aanstaande echtgenoten een inschrijving heeft in de vermelde registers of indien de actuele verblijfplaats niet met deze inschrijving overeenstemt om wettige redenen, kan de aangifte gebeuren in de actuele verblijfplaats. Wettige redenen zijn: schippers, langdurig zieken in een ziekenhuis... Onwettige redenen zijn: toeristisch verblijf, de kostprijs, …
Indien geen van beide partners een inschrijving heeft in België en minstens 1 van beiden is Belg, dan kan de aangifte in België gedaan worden:
• in de laatste gemeente van inschrijving;
• in de inschrijvingsplaats van bloedverwanten tot en met de 2de graad;
• in hun geboorteplaats in België;
• indien bovenstaande niet van toepassing is: bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Wanneer?
Minstens 2 weken en maximum 6 maanden en 2 weken voor de huwelijksdatum doet u aangifte van het voorgenomen huwelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten op het ogenblik van de aangifte is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Geldigheidstermijn aangifte
De ambtenaar van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats maakt een akte van aangifte op. Het burgerlijk huwelijk mag niet worden voltrokken voor de 14de dag na het opmaken van de akte van aangifte van het huwelijk.
Deze aangifte is 6 maanden geldig na de 14de dag na de aangifte. Is de periode van 6 maanden voorbij, dan is een nieuwe aangifte nodig. De procureur des Konings kan in bepaalde gevallen de aangiftetermijn verkorten of verlengen of vrijstelling van aangifte verlenen.

Reservatie
Je kan maximum 1 jaar op voorhand je huwelijksdag en -tijdstip reserveren.
 
Bewijs van huwelijksbeloften
Een bewijs van huwelijksbeloften bewijst dat je gaat trouwen. Het vermeldt onder meer de namen van de toekomstige echtgenoten en de datum waarop zij gaan trouwen. Je hebt dit bewijs soms nodig voor je werkgever, het reisagentschap, de mutualiteit of je bankinstelling.
Je kunt een attest persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken, schriftelijk, per e-mail of telefonisch aanvragen.