Wettelijk samenwonen

Beschrijving

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming.
Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk gaan samenwonen met familieleden zoals broers, zussen, ouders of kinderen of met iemand anders.
Dit is niet hetzelfde als een samenlevingscontract!
Een wettelijke samenwoning heeft onder meer ook gevolgen op het vlak van belastingaangifte, verblijfsrecht, erfrecht, verwerven en beheren van gezamenlijke goederen, schulden, ...
Voor een gedetailleerde juridische uitleg neem je best contact op met een notaris.
 
Opgelet, niet te verwarren met:
• Feitelijke samenwoning: je woont samen op hetzelfde adres, maar hebt geen gezamenlijke inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
• Officiële samenwoning: je hebt samen met andere personen een inschrijving op hetzelfde adres in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
• Samenlevingscontract: Dit is een vermogensrechtelijk contract dat afgesloten wordt bij een notaris. Hierin worden de afspraken vastgelegd die gemaakt worden met betrekking tot de samenleving en de goederen die daarbij gebruikt en gedeeld worden.
Indien een samenlevingscontract ondertekend wordt bij de notaris, wordt het contract niet meer opgenomen bij de verklaring wettelijke samenwoonst.
Het bestaan van een samenlevingscontract wordt niet meer geregistreerd in de bevolkingsregisters.

Burgerlijke staat?
 De 'wettelijke samenwoonst' is geen 'burgerlijke staat' en wordt vermeld op een individueel uittreksel uit het bevolkingsregister.
 De burgerlijke staat kan zijn:
• ongehuwd
• gehuwd
• echtgescheiden
• weduwe/weduwnaar

Dit mag niet verward worden met 'gezinssamenstelling'.
De gezinssamenstelling kan zijn:
• referentiepersoon
• echtgeno(o)t(e)
• niet verwant (bij samenwoning zonder familieverband)
• alleenstaande
• wettelijk samenwonend

Voorwaarden

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:
• 18 jaar bent;
• juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten;
• niet gehuwd bent;
• niet wettelijk samenwoont met iemand anders;
• een gemeenschappelijke inschrijving hebt in de gemeente van ondertekening.

Bij gebrek aan inschrijving in het rijksregister dien je een gemeenschappelijke gewone verblijfplaats (*) te hebben.

(*) De plaats waar de persoon zich hoofdzakelijk heeft gevestigd, onafhankelijk van registratie, verblijfs- of vestigingsvergunning, waarbij de duurzame banden met die plaats aangetoond worden of de wil om die band te scheppen.

Bedrag

Gratis

Benodigdheden

• Identiteitskaart of paspoort van beide partners.
• Eventuele bijkomende documenten:
◦ Bewijs van verblijfplaats: Indien er een inschrijving is in het bevolkings- of vreemdelingenregister, blijken de gegevens uit dit register (met voorbehoud van de burgerlijke stand).
 Indien geen inschrijving op het samenwoonadres: bewijs van gewone verblijfplaats.
◦ Burgerlijke staat: Indien het iemand betreft zonder inschrijving of een inschrijving in België na de huwbare leeftijd, dan zal die bijkomende bewijsstukken moeten voorleggen in verband met zijn burgerlijke staat.

Einde van de wettelijke samenwoonst?

De wettelijke samenwoning houdt op:
• bij het overlijden van een van de partners;
• door het huwelijk van een van de partners;
• door een verklaring door beide partners bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van een van de partners;
• door een eenzijdige verklaring. In dit geval moet de partner, die de verklaring aflegt, wel vooraf de kosten betalen van bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner.
• indien een van beide partners in een andere gemeente woont, moeten de kosten voor de bekendmaking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand (aangetekend schrijven) worden betaald door de partners.

Procedure

Om wettelijk te kunnen samenwonen moet je een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen aan de hand van een schriftelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. De ondertekening gebeurt door beide partners (geen volmacht mogelijk).

De verklaring bevat:
•datum van de verklaring;
•naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen;
•gemeenschappelijke woonplaats;
•vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;
•vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt.

Bewijs van registratie:
De verklaringen van wettelijke samenwoning worden enkel opgenomen in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
De betrokkenen krijgen bij het ondertekenen van de verklaring een ontvangstbewijs. Dit bewijst dat er ooit een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend is, maar niet of het ondertussen al of niet ontbonden is.
Het enige bewijsstuk is een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister met vermelding van de registratie.


             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory