Orgaandonatie

Beschrijving

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.
Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsel na zijn/haar overlijden.
Dit kan een verklaring van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en transplantatie van organen. Je kunt deze verklaring of toestemming ook herroepen.
Het basisprincipe is dat organen en weefsel, bestemd voor transplantatie, kunnen worden weggenomen na overlijden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft, behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit.
Voor het wegnemen van organen bij levenden is geen registratie voorzien via het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na jouw dood toe tenzij:
• je dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens jouw leven;
• je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Voor minderjarigen of bij verlengde minderjarigheid gelden volgende regels:
• Indien de (verlengde) minderjarige jonger is dan 18 jaar en in staat is zijn wil kenbaar te maken, kan hij zelf of - zolang de  (verlengde) minderjarige in leven is - de nabestaande die met hem samenleeft, het verzet uitdrukken.
• Indien de  (verlengde) minderjarige jonger is dan 18 jaar en niet in staat is zijn wil kenbaar te maken, kan - zolang  de (verlengde) minderjarige in leven is - zijn nabestaande die met hem samenleeft, het verzet uitdrukken;
• Indien de  (verlengde) minderjarige niet in staat is, wegens zijn geestestoestand, zijn wil kenbaar te maken, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn voorlopige bewindvoerder of - bij gebreke daarvan - zijn naaste verwant het verzet uitdrukken, zolang de (verlengde) minderjarige in leven is.

Een minderjarige kan zowel zelf verzet aantekenen tegen elke wegneming van organen en weefsels als een uitdrukkelijke wilsbeschikking doen waarbij hij zich als kandidaat-donor laat registreren. De ouders of de voogd van een minderjarige kunnen enkel, met betrekking tot deze minderjarige, verzet aantekenen tegen de wegneming van organen en weefsels.

Benodigdheden

• Ondertekend formulier voor orgaandonatie.
• Identiteitskaart van de persoon die de aanvraag doet.

Procedure

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na je dood de pijnlijke keuze in je plaats moeten maken, kun je vooraf de aangifteverklaring 'afstand organen' laten registreren. Ze bevat de uitdrukkelijke wilsverklaring inzake het al of niet wegnemen van je organen na jouw overlijden.
Je kan het document ingevuld en ondertekend bezorgen aan loket van de dienst burgerzaken. 
Je ontvangt een ontvangstbewijs van het afleggen van deze verklaring.

Wanneer de overledene geen wilsbeschikking heeft opgemaakt, mag de familie in de eerste graad verzet aantekenen tegen het wegnemen. Onder de eerste graad verstaat de wet de ouders, kinderen en/of samenwonenden onder hetzelfde dak.

Wanneer er wel een wilsbeschikking is, wordt geen rekening gehouden met een eventuele weigering van de familie in de eerste graad.
 
Meer informatie vind je op de website van LEIF.

             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory