Veldkanon

Ieder jaar worden door de landbouwers veldkanonnen ingezet tot bescherming van de teelten. De kanonnen worden met andere woorden gebruikt om vogels af te schrikken en produceren met tussenpozen een harde knal. Deze knallen worden soms als hinderlijk ervaren. De gemeente vraagt de landbouwers dan ook om evenwaardige alternatieven te voorzien. Landbouwers die een vogelschrikkanon wensen te gebruiken, dienen voorafgaandelijk een schriftelijk machtiging van de burgemeester te bekomen.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een machtiging:

De voorwaarden en de bepalingen waaraan moet worden voldaan zijn opgenomen in het GAS-reglement (Gemeentelijke administratieve sancties) en vind je hieronder terug:

 • De loop van het kanon mag in geen geval worden gericht naar de meest nabije woning.
 • De kanonnen moeten worden geplaatst op minstens 200 meter van een bewoond huis. waar mogelijk dient een grotere afstand in acht te worden genomen.
 • De nodige maatregelen en voorzorgen moeten genomen worden om te voorkomen dat de uitoefening van andere normale beroepsactiviteiten onmogelijk wordt gemaakt.
 • De tijd tussen twee salvo’s moet minstens 10 minuten bedragen.
 • Bij het veldkanon dient geplaatst te worden:
  • een geplastificeerd exemplaar van de vergunning;
  • een vlag, bord of paal, die voldoende ver boven de gewassen uitsteekt.
 • In afwezigheid aan een machtiging, wordt bewarend beslag gelegd op het vogelschrikkanon en toebehoren door de politiediensten.
 • Het gemeentebestuur kan bijkomende voorwaarden opleggen als blijkt dat de aanvragen de draagkracht van de omgeving overschrijden, zelfs wanneer een vergunning is verleend.
 • De vergunningen voor het gebruik van vogelschrikkanonnen worden steeds ter kennisgeving overgemaakt aan de lokale politie.
 • Het gebruik van kruitontbrandingen en veldkanonnen om vogels af te schrikken is toegestaan:
  • in de periode van 21 maart tot en met 20 september tussen 6.00u en 20.30u;
  • in de periode van 21 september tot en met 20 maart tussen 7.00u en 19.00u.
De politiediensten doen controle op het gebruik van de veldkanonnen, bij gebreke aan een machtiging wordt bewarend beslag gelegd op het materiaal.