Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst

Water is onmisbaar in ons dagelijks leven. Daarom wordt het beheer ervan zorgvuldig gepland, samen met jou! 
 
Nog tot 18 juni 2019 kan iedereen zijn mening of opmerkingen geven over het ontwerp 'waterbeleidsnota 2020-2025'. Neem deel aan het openbaar onderzoek en geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst.
 
Daarnaast kan je ook het tijdschema en werkprogramma voor 'de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027' bekijken. Stroomgebiedbeheerplannen bevatten maatregelen en acties voor een verbetering van het grond- en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.
Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. 
Op deze kennisgevingsnota kan je ook opmerkingen geven en voorstellen formuleren. 
 
Hoe raadplegen?
De documenten zijn online in te kijken van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 via:
Bewoners die niet over een computer of toegang tot het internet beschikken, kunnen terecht bij de dienst stedenbouw - milieu om de nota te bekijken. 
 
Hoe opmerkingen indienen? 
  • Via e-mail aan de dienst Mer: mer@vlaanderen.be (met de vermelding 'Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)' in de titel)
  • Via brief gericht aan het departement Omgeving, dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • Via brief aan het gemeentebestuur, ter attentie van de het College van Burgemeester en Schepenen, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm
 
  


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory