Landbouwschade

  Facebook  Twitter  Email  Print
Wanneer in de gemeente, door onweer, hagelslag, overstroming of andere rampen aan land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, roept de burgemeester de commissie tot vaststelling van schade aan teelten binnen de kortste termijn bijeen.

De vaststelling van schade kan ( naast een eventuele erkenning "ramp” door de minister ) ook immers van belang zijn in volgende gevallen:
Aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing.
Eventueel een voorstel tot tussenkomst van het Rampenfonds (wet van 12 juli 1976).

Het proces verbaal van vaststelling van schade aan teelten kan ook eventueel gebruik worden voor de toekenning van een uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers of voor controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies in het kader van de Europese Richtlijn.

In afwachting van een eventuele erkenning kan u via het formulier op onze website een aanvraag indienen: https://www.zwalm.be/teeltschade.aspx.
Bezorg dit formulier samen met uw verzamelaanvraag en luchtfoto’s van de getroffen percelen op het grondgebied van de gemeente Zwalm aan de milieudienst via milieu@zwalm.be of per post naar Gemeente Zwalm – Milieudienst, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm.
Heeft u percelen op grondgebied van een buurgemeente, bezorg dan ook aan hen een aanvraag voor de betreffende percelen.