Milieuraad oproep

Voor de samenstelling van de milieuraad zijn we nog op zoek naar bijkomende kandidaten om onze milieuraad samen te stellen. 

De milieuraad vormt een belangrijke betrokken partij in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk beleid. De raad zorgt voor verbetering, behoud en herstel van natuur en landschap in de gemeente, wordt om advies gevraagd en kan op eigen initiatief advies uitbrengen over het gemeentelijk beleid inzake leefmilieu, natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling. Tevens vervult ze een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking en ontplooit ze eigen initiatieven.
 
Deze adviesraad voor milieu en natuur is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en eventueel waarnemers.

 1. Stemgerechtigde leden: vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die in haar werking belangstelling stelt in de milieu- en natuurproblematiek - de vertegenwoordigers moeten inwoners zijn uit onze gemeente:
  • vier afgevaardigden uit de milieuorganisatie
  • twee afgevaardigden uit landbouworganisaties
  • één afgevaardigde uit de wildbeheereenheden
  • twee afgevaardigden uit de sociale organisaties
  • twee afgevaardigden uit de onderwijsinstellingen
  • één afgevaardigde uit de middenstandsorganisatie

 2. Niet-stemgerechtigde leden
  • de schepen van leefmilieu
  • de milieuambtenaar
  • een vertegenwoordiger per politieke fractie die zitting heeft in de gemeenteraad
  • een afgevaardigde van de lokale politie. 

 3. Waarnemers: de adviesraad voor milieu en natuur kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep te doen op deskundigen. Deze deskundigen zetelen als waarnemers en nemen daarom deel aan de discussies, maar zij hebben geen stemrecht.
 
Ben je deskundige of heb je ervaring in deze domeinen, zet je je in voor natuur en milieu en heb je positieve interesse? Stel je dan zeker kandidaat voor 15 september via milieu@zwalm.be. Vermeld je contactgegevens en voeg hierbij jouw motivatie en insteek om toe te treden tot de milieuraad. 
 
 

Meer info: 
Milieudienst, T 055 48 05 70, milieu@zwalm.be 
Zuidlaan 36
9630 Zwalm
Tel: 055 48 05 61

Openingsuren

Maandag: 9 u. tot 11.30 u.
Dinsdag:  9 u. tot 11.30 u.
Woensdag: 9 u. tot 11.30 u. - 14 u. tot 16 u.
Donderdag: 9 u. tot 11.30 u. - 17.30 tot 19.30 u.
Vrijdag: 9 u. tot 11.30 u.
Elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 11.30 u.
Opgelet: tijdens de maanden juli en augustus is de dienst niet open op donderdagavond

            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory