Update! Waterschaarste – gouverneur Briers kondigt extra maatregelen af

Via zijn sociale media riep de gouverneur eerder deze week alle Oost-Vlamingen al op tot een spaarzaam watergebruik. Door de aanhoudende droogte en de warme dagen dreigt de leidingwaterproductie immers in gedrang te komen. Ook het peil van de waterlopen is heel laag en door het oppompen op sommige plaatsen zelfs volledig drooggelegd. Na overleg met de gouverneur van West-Vlaanderen, besliste ook gouverneur Jan Briers om maatregelen op te leggen voor Oost-Vlaanderen.
Naar aanleiding van het advies dat dinsdag 25 juli 2018 werd gegeven door de droogtecommissie en de bijkomende adviezen van experts werd besloten om extra maatregelen op te leggen geldende vanaf 27 juli 2018. Deze maatregelen werden aangepast op 3 augustus 2018 en vind je terug in het politiebesluit van 3 augustus 2018, dat onmiddellijk van kracht is.
het h

Verbod op captatie onbevaarbare waterlopen
Voor alle onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen geldt er met onmiddellijke ingang een captatieverbod. De situatie wordt op de voet opgevolgd. De kwaliteit van het oppervlaktewater vormt een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee en voor beregening van bepaalde gewassen. Deze maatregel wordt vanaf 27 juli verder uitgebreid naar de afgesloten meanders.

Gebruiksbeperkingen water
Verder komt de leidingwaterproductie in het gedrang. Het leidingwaterverbruik is globaal hoger dan gemiddeld. Bovendien geldt er voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen sinds enkele weken code ‘oranje’. Zorg dragen voor ons water vergt een collectieve inspanning. Er is daarom onmiddellijk een gebruiksbeperking van kracht.

Sinds vandaag geldt een algemeen verbod op het gebruik van leidingwater (publiek drinkwaternet), regenwater en grondwater voor de volgende toepassingen:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, met uitzondering van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor de besproeiing van moestuinen maar enkel tussen 18u en 10u en met niet-leidingwater (aangepast op 3, augustus 2018)
 • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18u en 10u met niet-leidingwater (aangepast op 3 augustus 2018)


Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot 1 600 euro.

Gezien de aanhoudende droogte waarschuwt de gouverneur ook voor het risico op brandgevaar. Op advies van de brandweer werd een vuurverbod opgelegd in het politiebesluit van 27 juli 2018 betreffende brandgevaar Oost-Vlaanderen.  

 Sinds vandaag is het dan ook verboden om:

 • open vuur te maken op het grondgebied Provincie Oost-Vlaanderen;
 • te roken voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen, heiden in de Provincie Oost-Vlaanderen;
 • vuurwerk te gebruiken op het grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot 1 600 euro.
 Bij barbecues is uiterste voorzichtigheid geboden en het nodig de nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen.
 
Gouverneur:" Op advies van de droogtecommissie en de provinciale experts verstrengen we de maatregelen die al van kracht waren in Oost-Vlaanderen. Globaal gezien breiden we de maatregelen uit die al van toepassing waren op leidingwater, naar het gebruik van regenwater en grondwater. We voorzien hierbij wel enkele uitzonderingen, waarbij wel nog kan gesproeid worden met niet-leidingwater tussen 20u  ’s avonds en 8u  ’s morgens voor moestuinen, sportterreinen en in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen. De situatie blijft ernstig en we moeten erger voorkomen. Ik wil dus nogmaals een oproep doen aan iedereen om spaarzaam te zijn met water."
 


 


            Sitemap   Meldingen   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm   test    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory