Word jij lid van de nieuwe GECORO 2019-2024?

Bij het begin van de nieuwe legislatuur wordt ondermeer de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, hierna GECORO genoemd, opnieuw samengesteld.   De GECORO adviseert het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente (beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, …) en behandelt bezwaarschriften in kader daarvan. 

Voor onze gemeente bestaat de GECORO uit 9 leden, waarvan 3 deskundigen en 6 vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen. Elk effectief lid heeft een plaatsvervanger met uitzondering van de voorzitter.  De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd worden in de GECORO.  De Vlaamse Codex legt een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op. 

Interesse?

De gemeente Zwalm doet een warme oproep om je als deskundig lid kandidaat te stellen en aan geledingen om één of meer vertegenwoordigers voor te dragen.

Ben je vertrouwd met de materie op basis van kennis en ervaring? Heb je voeling met wat er in Zwalm leeft?  Denk je op lange termijn en kan u avondvergaderingen op regelmatige basis bijwonen?  Ben je luisterbereid?  Dan ben je voor ons de geknipte kandidaat.

Hoe reageren?

Zowel nieuwe kandidaten als oud-leden die lid willen blijven, kunnen per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs gemotiveerd reageren ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen, Zuidlaan 36 9630 Zwalm.  In uw kandidatuur vermeld je of je wenst te zetelen als deskundige.  In geval je wenst te zetelen als vertegenwoordiger van een bepaalde maatschappelijke geleding neem je contact op met de maatschappelijke geleding tot wie je behoort dewelke op haar beurt via een gemotiveerde brief kandidaten zullen voordragen.  Naast de effectieve leden benoemt de gemeenteraad ook de plaatsvervangers. Daarom geef je bij voorkeur ook aan wie voor jou als plaatsvervanger kan aangesteld worden.

Jouw kandidatuur moet uiterlijk op vrijdag 24 mei 2019 voor 12 uur worden ingediend.  Elke kandidatuur dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn onder meer met genoten opleiding, diploma’s, ervaring en beschikbaarheid. De GECORO vergadering gemiddeld 4 keer per jaar en meestal ’s avonds op een weekdag.  De leden van de GECORO zijn gehouden een deontologische code na te leven.

Nadere toelichting hierover is te vinden op de website https://ruimtelijkeordening.be/ en meer specifiek:

Voor meer info over de werking van de GECORO kan u ook contact opnemen met de gemeentelijk omgevingsambtenaar Mikaël Callebaut op het nummer 055 480 560 of via mail op stedenbouw@zwalm.be. 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory