Strategische nota 2014-2019

Beleidsacties 2014-2019

Op de gemeenteraad van 19 december 2013 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan en de strategische beleidsnota voor de legislatuur goed. In dit meerjarenplan, ondertussen geactualiseerd, staan alle acties die het bestuur deze legislatuur wil realiseren. Het gemeentebestuur en OCMW vinden communicatie en transparantie over het beleid zeer belangrijk. Daarom werd ook jouw mening gevraagd, via bewonersbijeenkomsten in alle dorpen (Je vindt het verslag ervan in de link toelichting meerjarenplan). In de eerste maanden van 2014 werd alles ook nog teruggekoppeld via een tweede reeks bewonersbijeenkomsten. Daarom ook staat het beleidsplan van gemeente Zwalm integraal online op deze site.

Dit beleidsplan tot stand kwam in financieel zeer moeilijke tijden met grote druk op de gemeentelijke financiën. De lokale besturen worden geconfronteerd met heel wat financiële rampspoed en uitdagingen. Zo zijn er grote stijgingen van de pensioenbijdragen voor ons personeel, schrappen hogere overheden meerdere subsidies aan lokale besturen... De gemeente heeft bovendien haar budget niet volledig vrij te spenderen en is verplicht tekorten bij bv. politie, OCMW, kerkfabrieken bij te passen. Bovendien moest alles dan ook nog eens gebeuren binnen een nieuw financieel systeem (Beleids- en Beheerscyclus of kortweg BBC) met door Vlaanderen en Europa opgelegde strenge budgettaire evenwichtsvereisten.
Het bestuur kiest desalniettemin toch nog uitdrukkelijk om de opcentiemen niet te verhogen, maar in te zetten op efficiëntiewinsten en kostenbesparingen om nieuwe beleidsruimte te creëren. Meer doen met minder. Besturen betekent beleidskeuzes maken binnen de beschikbare krimpende financiële ruimte. Want, niet alles wat een bestuur zou willen, kan.

Vanuit die context en uitdagingen slaagt de gemeente Zwalm erin een ambitieus meerjarenplan te realiseren waarin alles wordt geclusterd in 14 prioritaire doelstellingen verdeeld binnen 5 beleidsdomeinen en het OCMW. En dit voor het eerst in de geschiedenis gespreid over de volledige bestuursperiode van zes jaar.

Het meerjarenplan 2014-2019 volledig raadplegen?

Klik op meerjarenplan 2014-2019 en je kan alle acties per beleidsdoelstelling en bijhorende budgetten voor de komende zes jaren downloaden:

Toelichting meerjarenplan 2014-2019
Klik op toelichting meerjarenplan 2014-2019.

Hierin tref je enkele documenten aan die decretaal noodzakelijk of gewenst zijn bij de opmaak van dit meerjarenplan.
Zo lees je er de omgevingsanalyse 2012 van de gemeentelijke administratie (vanaf pag. 5), de adviezen vanuit de verschillende adviesraden (vanaf pag. 54), het verslag van de reeks bewonersbijeenkomsten (vanaf pag. 62), het overzicht van financiële risico’s (vanaf pag. 80), het personeelsbestand en organigram (vanaf pag. 97) en tot slot (vanaf pag. 103) enkele financiële en fiscale gegevens zoals welke belastingontvangsten de gemeente int en welke toelagen de gemeente verstrekt (aan het verenigingsleven, politie, TMVW, brandweer, …).
 

Het meerjarenplan bondig samengevat

De belangrijkste zaken kunnen we -per beleidsdomein- als volgt samenvatten:

Algemene financiering :

Een gezond financieel beleid zonder stijging van de (opcentiemen) belastingen op inkomen en onroerende goederen gecombineerd met een gezonde schuldgraad zijn hier de  belangrijkste uitgangspunten. De gemeente verkoopt ook huurwoningen verkopen om te herinvesteren in haar patrimonium.

Algemeen bestuur:

Belangrijkste doelstelling is het streven naar een nog meer klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening. Dit via o.a. meer klantvriendelijke openingsuren, het inzetten op verdere automatisering en elektronische dienstverlening en de gezamenlijke huisvesting van gemeente en OCMW. Om beter te leren uit klachten, ze sneller te kunnen verhelpen en dus meer tevreden burgers te hebben, zal ook op klachtenbehandeling worden ingezet.

Om een betere dienstverlening inzake veiligheid te kunnen waarborgen heeft de politiezone Brakel-Horebeke-Zwalm een nieuwbouw gezet waarin de gemeente circa 1,2 miljoen euro bijdraagt.  Gezien veiligheid ook een belangrijk issue bleek tijdens de bewonersbijeenkomsten wordt de bijdrage aan de zone (500.000 euro/jaar) jaarlijks verhoogd met 3,5%.  Er wordt dus zeker niet bespaard op veiligheid van de burger.

Een klantgerichte, transparante communicatie (nieuwe website, sociale media, ... ) met inspraak en burgerparticipatie is een tweede belangrijke doelstelling.

Lokale economie, middenstand en toerisme zullen maximaal ondersteund worden.  Hierin is een belangrijke adviesrol weggelegd voor de Raad Lokale Economie.

Mobiliteit, wegen, infrastructuur en publieke ruimte:

Gezien de Europese verplichtingen inzake zuivering van afvalwater, de huidige lage zuiveringsgraad van onze gemeente en onze "overstromingsproblematiek" zal hierin de komende jaren circa 13 miljoen euro worden geïnvesteerd.  De gemeente moet hiervoor de komende 50 jaar bijkomend 200.000 euro per jaar bijdragen aan TMVW die ons rioolbeheer doet. Deze werken zullen grotendeels gepaard gaan met vernieuwing van bovenliggende wegenis.  Volgende dossiers staan hier op het menu: Roborst (Zottegemsesteenweg, Huttegemstraat, Machelgemsstraat, Kloosterstraat en in het kader van een restauratiedossier ook de Borstekouterstraat), St-Denijs-Boekel (Knokstraat, Moldergem, Heufkensstraat, deel Spoorweglaan, Neerkouter, Franskouter), Rozebeke (afwerking van het reeds ondernomen project) en de Hoogstraat. Jaarlijks zal ook 150.000 euro geïnvesteerd worden in de heraanleg van slijtlagen van heel wat wegen. Kleinere werken en gewoon onderhoud zullen gebeuren met eigen personeel i.p.v. uitbesteding waardoor we sneller, goedkoper en dus efficiënter zullen kunnen uitvoeren.

Inzake verkeersveiligheid zal, naast aantal kleinere ingrepen, geïnvesteerd worden in veiligere schoolomgevingen te Hundelgem, Sint-Maria-Latem.

Ook de begraafplaatsen behoren tot de belangrijke investeringen. Denken we o.a. aan de centrale begraafplaats te Rozebeke en de restauratie van de kerkhofmuur te Sint-Denijs-Boekel.

Tot slot zal ook worden ingezet op een aantal dorpskernversterkende en dorpsherwaarderende maatregelen met name Paulatem, Sint-Blasius-Boekel en Sint-Maria-Latem.

Wonen en duurzame leefomgeving :

Om een evenwichtig milieu- en afvalbeleid te voeren, zal de gemeente blijvend premies toekennen voor zwerfvuilophalingen, regenwaterputten en kleine landschapselementen. Ook is er blijvende aandacht voor erosiebestrijding in onze heuvelachtige gemeente onder meer via de samenwerking met de provincie en via gemeentelijke subsidies voor groenbedekkers.  

Inzake afvalbeleid wordt het principe de vervuiler betaalt verder versterkt. Hiervoor zal worden gewerkt met één jaarlijkse afvalfactuur waarop zowel de DifTar-container, het containerparkbezoek en afhalingen op afroep van grofvuil en snoeihout zullen worden aangerekend. De huisvuilbelasting van 35 euro verdwijnt en wordt omgevormd tot een afvalkrediet voor thuisophalingen op afroep en containerparkbezoeken. Doel van deze aanpassing is de afvalberg verder te verkleinen.

De gemeente zal haar energieverbruik verder terugdringen (o.a. door led-verlichting in het gemeentehuis en energiebesparingen op de openbare verlichting).

Inzake woonbeleid ligt de nadruk bij de opmaak van meerdere gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Zo zal een RUP worden opgemaakt voor het woonuitbreidingsgebied in Munkzwalm dat wordt begrensd door de Zuidlaan, de Decoenestraat, de Zijpgrachtstraat en de Gaverbosdreef. Dit in functie van een woonzorgcentrum en uitbreiding van de school, maar ook om een inhaalbeweging te maken inzake de verplichtingen die de gemeente heeft in het realiseren van sociale woongelegenheden. Daarnaast zullen ook RUP’s worden opgemaakt voor zonevreemde bedrijven en voor voorzieningen en activiteiten (bv. voor de begraafplaats in Rozebeke). Verder wenst het gemeentebestuur de weg in te slaan naar een zelfstandige vergunningsautonomie waarbij een "ontvoogde" gemeente Zwalm zelf zal kunnen beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen (bindend advies van stedenbouw Gent niet meer nodig) wat vervolgens ook zal leiden tot een nog snellere en adequate vergunningverlening.

Vrije tijd en welzijn :

Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke verenigingen kwalitatieve, energiezuinige, eigentijdse en veilige lokalen aanbieden als alternatief voor onze diverse verouderde en onveilige schoolgebouwen. De grootste investering daarom wordt het realiseren van een centraal gelegen gemeenschapscentrum. De nieuwe parochiale situatie behoort o.a. met het oog op deze gewijzigde socio-culturele spreiding tot de grote uitdagingen. Kleinere investeringen zijn de verdere uitbreiding van de gemeentelijke uitleendienst en de uitbouw van de vrijetijdspas die participatie aan het lokale vrijetijdsaanbod de hoogte in zal sturen. De nauwe betrokkenheid van de adviesraden is en blijft binnen al deze acties een must.

Voor de jeugd voorziet de gemeente een budget om de huisvesting van de jeugdverenigingen te optimaliseren, steevast in samenspraak met die verenigingen zelf. Daarnaast wordt vooral ingezet worden op de aankoop van een speelbos en het aanhouden van de financiële ondersteuning van het jeugdwerk en kwalitatieve vrijetijdsbesteding via speelpleinwerking, openspeeldag, jeugdcultuurprojecten.

Het cultuurbeleid kent drie peilers. Cultuurparticipatie via aanbod Zwalm Kluistert, familiecultuurdag en vele andere activiteiten. Gemeenschapsvorming door o.a. de financiële, promotionele en logistieke ondersteuning van het socio-culturele verenigingsleven, Zwalmgames in 2016, … maar ook door bijkomende aandacht en ondersteuning van bestaande en toekomstige buurt- en dorpscomité’s. Cultuureducatie tenslotte behelst vormingsinitiatieven, een nieuwe frisse cultuurcommunicatie, een meer uitgebreid aanbod voor de schoolgaande kinderen en een intergemeentelijke erfgoedwerking ter versterking van ons cultureel erfgoed en de erfgoedverenigingen.

Ons sportbeleid zal gericht blijven op ondersteuning van sportverenigingen via o.a. subsidiëring met daarin ook extra aandacht voor professionalisering van de sportclubs. Er zal worden ingezet op een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor diverse doelgroepen met ook aandacht voor kansengroepen en voor het eerst ook de allerkleinsten. Er zal geïnvesteerd worden in de site naast de sporthal met een Finse piste, een multifunctioneel sportveld, een fitometer en een skate-ramp voor de jeugd.

De bibliotheek blijft inzetten op cultuureducatie, leesmotivatie, samenwerking met het onderwijs, verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. De nieuwe, digitale  media zullen niet meer weg te denken zijn in een hedendaagse Zwalmse bib.

Binnen het algemeen welzijn bouwen wij verder aan ons seniorenbeleid en ons gezondheidsbeleid. Voor senioren organiseren we diverse activiteiten, is er de samenwerking met de seniorenadviesraad, toekenning van de mantelzorgpremie, … Senioren genieten ook in ons sport- en gezondheidsbeleid alsook in het beleid van OCMW bijzondere aandacht.

In het sociale beleid speelt het OCMW een belangrijke rol. Het sociaal beleid van het OCMW wil o.a. volgende adjectieven verdienen: sociaal, zorgzaam, leefbaar, duurzaam, toegankelijk en solidair. We willen hier vooral verder inzetten op wegwerken van drempels inzake toegankelijkheid van onze dienstverlening. Zo zal de sociale hulp- en dienstverlening samengebracht worden op één locatie, namelijk in het gemeentehuis. We willen ook op een laagdrempelige manier informeren zodat de meest kwetsbaren de weg vinden naar de sociale dienstverlening. Gezien sociale dienstverlening belangrijk is, wordt er ook niet op bespaard en de bestaande dienstverlening blijft dan ook volledig behouden (inclusief seniorenrestaurant, tussenkomsten warme maaltijden, minder mobielen centrale, ...). Bovendien wil het OCMW inzetten op een project sociale kruidenier, wordt de vrijetijdspas verder uitgebouwd door samen te werken met verenigingen uit Zwalm en andere gemeenten en wordt Welzijnsschakels Zwalm ondersteund. Welzijnsschakels Zwalm is een groep vrijwilligers die kansarmen in Zwalm wil bereiken en hen een vrijetijdsaanbod wil aanbieden.

 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory