Maaien van bermen - bermbeheerplan

Vroeger: 'bermbesluit'

Jaarlijks werden de bermen tweemaal gemaaid. In het bermendecreet werd vastgelegd dat de eerste maaibeurt niet voor 15 juni mag vallen en een tweede maaibeurt slechts uitgevoerd mag worden na 15 september. Enkel de bermen langs de openbare gemeentewegen die vallen onder het beheer van de gemeente (landbouwwegen, industriewegen …) werden volgens deze procedure gemaaid. Het maaien mag de ondergrondse plantendelen en eventueel voorkomende struiken niet beschadigen. Het gebruik van biociden/pesticiden is verboden.

Het 'bermbesluit' beoogt het stimuleren van een natuurvriendelijk bermbeheer en is bedoeld om de rijke fauna en flora te beschermen. Het levert aantrekkelijke, bloemenrijke bermen op. Planten en dieren kunnen er zich dan optimaal in verspreiden. Een laat maaitijdstip laat de in de lente bloeiende planten toe om zaad te vormen. Zo vervullen bermen een landschappelijke en ecologische functie.

Bij het toepassen van het ‘Bermbesluit’ moet de overheid wel rekening houden met andere taken zoals het instaan voor de verkeersveiligheid. Dat maakt bijvoorbeeld dat maaien om verkeers- en signalisatieborden vrij te stellen ook buiten de vastgestelde data is toegestaan.

Nu: het bermbeheerplan

De gemeente beschikt sinds eind 2018 over een goedgekeurd bermbeheerplan. Dit bermbeheerplan werd opgemaakt door de provincie Oost-Vlaanderen. Met een goedgekeurd bermbeheerplan kan een onderscheid gemaakt worden in de verschillende bermen in de gemeente, kan er afgeweken worden van de vastgelegde maaidata en krijgen we een beter zicht op de knelpunten en de opportuniteiten (bv. waar is een bijkomende aanplant mogelijk).

Het bermbeheerplan bepaald nu welke bermstrook op welk tijdstip gemaaid mag worden. Er worden hierin de volgende types onderscheiden:

Maaibeheer van zeer voedselrijke en verstoorde vegetaties

Deze stroken krijgen een eerste maaibeurt vanaf 15 mei. Een tweede maaibeurt volgt vanaf 15 september. Een voorbeeld van vegetatie op zeer voedselrijke bodem kan gevonden worden langs Kouteren en de bermen langs de Borstekouterstraat zijn een voorbeeld van een verstoorde berm.

Voorjaarsbeheer matig voedselrijke en beschaduwde bermen (ruigtevegetatie, houtachtige vegetatie en een overgangstype) en najaarsbeheer matig voedselrijke bermen

Deze stroken krijgen twee maaibeurten: de eerste maaibeurt vindt plaats vanaf 1 juli waarbij enkel de eerste meterstrook gemaaid wordt. De tweede maaibeurt volgt vanaf 1 oktober. Een voorbeeld van matig voedselrijke bermen kan je vinden langsheen de Marlboroughstraat. 

Tweejaarlijks extensief najaarsbeheer van ruigtevegetatie

Deze stroken worden slechts om de twee jaar gemaaid. Een voorbeeld van dit type vegetatie kan gevonden worden achter het containerpark.

Door deze bepalingen te respecteren krijgen planten die zich moeilijker kunnen ontwikkelen en in stand houden een betere kans ten opzichte van andere soorten. Ook ongewervelden en andere kleine diersoorten krijgen meer kans om zich te ontwikkelen.

Tenslotte staat de verkeersveiligheid voorop en kan er indien nodig bijkomend gemaaid worden op plaatsen waar het nodig is.
 



            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory